Ondernemingsrecht

Vooraleer u van start gaat met uw activiteiten in België is het belangrijk dat u goed voorbereid bent. Een goede voorbereiding kan u namelijk veel tijd en kosten besparen en toekomstige discussies voorkomen. Het ondernemingsrecht (ook wel handelsrecht, commercieel of economisch recht genoemd) is een breed vakgebied met veel valkuilen, maar nog meer opportuniteiten. Indien u zich van beide bewust bent, heeft u een stapje voor op uw concurrenten.

Algemene voorwaarden: de basis van uw onderneming

Allereerst kunnen wij u voorzien van duidelijke algemene voorwaarden, aangepast aan het Belgisch recht, waarin de rechten en plichten van u en uw klant of handelspartner worden vastgelegd. Zo weten beide partijen waar ze aan toe zijn. Goed opgestelde algemene voorwaarden kunnen de risico’s, die u als ondernemer loopt, verkleinen. Zo kunnen uw algemene voorwaarden bv. bepalingen bevatten omtrent aansprakelijkheid (zoals een exoneratiebeding), betalingstermijnen, garantie of voorzien in een eigendomsvoorbehoud. Veel van deze aspecten zijn in België toch net weer anders geregeld dan in Nederland.

Vanaf december 2020 werd de contractuele vrijheid ook in B2B-relaties beperkt (zie onze publicatie Vanaf 1 december 2020 ook onrechtmatige bedingen in B2B-context). Met name moeten contractuele bepalingen duidelijk, begrijpelijk en evenwichtig zijn. Dit veronderstelt ook dat partijen de mogelijkheid hebben om voorafgaandelijk aan de contractsluiting kennis te nemen van de contractuele bepalingen. Concreet houdt dit in dat algemene voorwaarden, die enkel samen met de factuur meegedeeld worden, de contractuele verhouding tussen de contractpartijen niet beheersen aangezien de bestemmeling geen kennis had van de algemene voorwaarden op het moment van contractsluiting. Daarnaast worden een aantal bedingen uitdrukkelijk verboden. Wij kunnen u helpen om uw algemene voorwaarden conform Belgisch recht op te stellen of te actualiseren.

Precontractuele informatieverplichtingen: lastig maar noodzakelijk

Indien u met een Belgische partner een commerciële samenwerkingsovereenkomst wenst aan te gaan – denk bv. aan een distributie-, licentie-, franchising- of agentuurovereenkomst – dient u ook rekening te houden met de precontractuele informatieverplichtingen. Deze verplichtingen houden onder meer in dat u uw partner duidelijk en gedetailleerd moet informeren over uw dienst of product, de doelgroep, de beoogde markt, etc.

Niet-naleving van deze precontractuele informatieverplichtingen kan leiden tot zware sancties zoals de nietigheid van de overeenkomst en alle kwalijke gevolgen van dien. Meer informatie over de precontractuele informatieverplichtingen vindt u in onze publicatie Precontractuele informatie bij commerciële samenwerkingsovereenkomsten: nietigheid op de loer. Wij helpen u hiermee en bezorgen u onder meer een checklist met alle gegevens die u aan uw handelspartner dient over te maken.

Waaier van commerciële overeenkomsten

Verder is het uiteraard van belang dat de overeenkomsten met uw Belgische handelspartners ook inhoudelijk correct zijn opgesteld. Naargelang het soort overeenkomst dient u bovendien rekening te houden met verschillende wettelijke bepalingen, die van toepassing kunnen zijn. Ons kantoor is gespecialiseerd in het opstellen van commerciële overeenkomsten met partners in binnen- en buitenland, op maat van uw onderneming. Zo kunnen wij u adviseren bij het opstellen of nakijken van allerlei commerciële overeenkomsten zoals:

– licentieovereenkomst
– distributieovereenkomst
– managementovereenkomst
– geheimhoudingsovereenkomst (NDA, oftewel non-disclosure agreement)
– handelsagentuurovereenkomst
– samenwerkingsovereenkomst
– franchisingovereenkomst
– dienstverleningsovereenkomst (consultancy)
– aannemingsovereenkomst
– koop/verkoopovereenkomst
– architectuurovereenkomst

Commerciële overeenkomsten kunnen grotendeels vrij worden onderhandeld tussen partijen, zodat het belangrijk is elke overeenkomst individueel te bekijken en op maat van uw onderneming op te stellen. Een concurrentiebeding is bijvoorbeeld een vaak terugkerende clausule, waaraan echter belangrijke voorwaarden en consequenties verbonden zijn.

Mededinging (B2B) en marktpraktijken (B2C)

Bij het opstellen van uw overeenkomsten dient u ook oog te hebben voor de Belgische én Europese wetgeving inzake mededinging en marktpraktijken. De regels inzake mededinging hebben tot doel eerlijke concurrentie te verzekeren tussen ondernemingen (dus in een B2B-relatie). De regels inzake marktpraktijken dienen daarentegen ter bescherming van de consument (dus in een B2C-relatie). Bepaalde clausules of gedragingen zijn in het kader van deze wettelijke regels verboden of juist verplicht. Met behulp van onze expertise kan u uw bedrijfsstrategie in overeenstemming brengen met deze regels.

Incasso: wat als debiteuren niet betalen?

Indien u uw algemene voorwaarden en contracten op orde heeft, zal u kunnen ondernemen in België en uw activiteiten kunnen factureren. De praktijk wijst echter uit dat niet alle klanten hun facturen correct en tijdig zullen betalen. Indien u hiermee te maken krijgt, kan ons kantoor uw onderneming bijstaan bij de invordering van onbetaalde facturen in België, hetzij minnelijk (via een laatste aanmaning), hetzij via een gerechtelijke procedure. Meer informatie over de manieren waarop we uw facturen in België kunnen invorderen, vindt u in onze rubriek Invorderen in België.

Minnelijke regeling, bemiddeling, gerechtelijke procedure of arbitrage: van alle markten thuis

Voor uw onderneming is het vaak voordeliger om geschillen minnelijk te regelen. Helaas is dit echter niet steeds mogelijk en monden geschillen vaak uit in gerechtelijke procedures of arbitrageprocedures. Uiteraard staan wij ook voor u klaar om u te vertegenwoordigen voor de rechtbank of een scheidsgerecht.

Euregionaal of internationaal ondernemen? Ja, graag!

Indien u grensoverschrijdend actief bent, duiken vaak weer heel andere barrières op. Indien u bijvoorbeeld via een webshop aan Belgische consumenten verkoopt, kan u best uw algemene voorwaarden aanpassen aan de Belgische wetgeving. Hoewel een groot deel van de consumentenwetgeving Europees is geregeld en dus in alle EU-landen gelijkaardig is, zijn er heel wat subtiele verschillen die vaak verregaande gevolgen hebben.

Ook met commerciële overeenkomsten moet u opletten. Immers, welk recht zal van toepassing zijn en welke rechtbanken zijn bevoegd? Er zijn weliswaar Europese regels die het toepasselijke recht en de bevoegde rechtbank bepalen wanneer dit tussen partijen niet werd geregeld. Echter, het verdient de voorkeur om dit contractueel te regelen.

Onze specialisten in het ondernemingsrecht

Gerelateerde publicaties

Wanneer u als onderneming actief bent in België, wordt u soms – helaas – geconfronteerd met zakenpartners of klanten die hun …

Op 20 maart 2022 heeft de Belgische wetgever een wet ingevoerd waarmee het consumentenrecht gemoderniseerd wordt. Het betreft een omzetting van …

Ondernemingsrecht | Euregio Law & Tax