Detacheren naar België

Indien u uw diensten grensoverschrijdend wil aanbieden, kan u hiervoor uw eigen werknemers inzetten in het buitenland. Deze werknemers worden dan ‘gedetacheerd’ oftewel door de werkgever uitgestuurd voor het verrichten van diensten in een andere EU-lidstaat dan de staat waar zij gewoonlijk werkzaam zijn.

De detachering van werknemers van Nederland naar België brengt enkele belangrijke aandachtspunten met zich mee.

1. Toepasselijke sociale zekerheid: op basis van het Europees recht is een werknemer in principe onderworpen aan het socialezekerheidsstelsel van het land waar hij werkt (het zogenaamde “werkstaatprincipe”). Detachering vormt echter een uitzondering op dit principe, waardoor onder bepaalde voorwaarden het socialezekerheidsstelsel van het uitzendland van toepassing blijft.

2. Toepasselijk arbeidsrecht: daarnaast moet er ook aandacht worden besteed aan het toepasselijk arbeidsrecht. Immers, het Belgisch arbeidsrecht wordt door de detachering deels toepasbaar op de arbeidsrelatie met de gedetacheerde werknemer. Een overzicht van de belangrijkste regels van het Belgisch arbeidsrecht vindt u in ons tewerkstellingsoverzicht.

3. Administratieve formaliteiten: er moeten enkele administratieve formaliteiten worden vervuld, voordat de werknemers naar België gedetacheerd kunnen worden. Dit heeft onder andere te maken met de toepasselijke sociale zekerheid. Zo moet u een A1-formulier aanvragen in Nederland als bewijs dat de werknemers onderworpen blijven aan de Nederlandse sociale zekerheid. Met dit A1-formulier moet vervolgens een Limosa-melding gedaan worden in België om de Belgische overheid te informeren dat uw werknemers (tijdelijk) in België werkzaamheden zullen verrichten.

4. Fiscale gevolgen van de detachering: de detachering kan bovendien fiscale implicaties hebben voor de werknemer, die mogelijks personenbelasting in België moet betalen. Dit kan fiscaal voordelig zijn, maar ook administratief lastig. Het is dus belangrijk om hier op voorhand over na te denken om latere verrassingen te voorkomen.

Ook voor de detacherende onderneming kan de detachering belangrijke fiscale consequenties hebben. Zo kan de detachering naar België onder bepaalde omstandigheden tot gevolg hebben dat de Nederlandse onderneming in België belastingen moet betalen over de Belgische winst. Dit wordt over het algemeen als lastig ervaren, maar er zijn meestal manieren om dit te vermijden. U dient er dan wel rekening mee te houden bij het opzetten van de detacheringsconstructie. Bovendien zou het verplicht en/of nuttig kunnen zijn om een Belgisch btw-nummer te activeren, hetgeen met zich meebrengt dat u mogelijks Belgische btw dient aan te rekenen en periodieke btw-aangiftes moet indienen in België.

5. Verbod op terbeschikkingstelling: tot slot merken wij in de praktijk dat er zich vaak problemen voordoen bij een detachering, die gepaard gaat met een ‘terbeschikkingstelling’ of ‘uitlening’ van werknemers aan een Belgische onderneming. Die terbeschikkingstelling wordt wettelijk nl. volledig anders behandeld in België en Nederland.

Deze aandachtspunten worden in meer detail besproken in ons handig detacheringsoverzicht. Hierin vindt u de basisregels waarmee u rekening moet houden indien u als Nederlandse ondernemer uw werknemers naar België wenst te detacheren voor een bepaalde opdracht.

Het overzicht berust op onze ervaring met detacheringsvraagstukken, waarmee wij quasi dagelijks geconfronteerd worden. Dit is ook niet meer dan begrijpelijk, aangezien een detachering – hoe banaal die ook kan zijn – toch heel wat juridische implicaties heeft. Dit geldt evenzeer voor een Nederlands dakdekkersbedrijf dat net over de grens een dak gaat herstellen als voor een Nederlands consultancykantoor dat een project van meerdere maanden moet uitvoeren bij een Belgische klant. Een voorbereide onderneming is er zeker in geval van detachering twee waard.

Indien u verdere vragen heeft over detacheringskwesties, kan u uiteraard steeds contact met ons opnemen voor verder advies. Wij kunnen uw onderneming immers van A tot Z begeleiden op vlak van detachering. Zo kunnen wij voor uw onderneming de A1-formulieren aanvragen en de Limosa-melding in België uitvoeren. Verder kunnen wij u adviseren over het Belgisch arbeidsrecht, dat minstens deels van toepassing zal zijn op de gedetacheerde werknemers. Tot slot ondersteunen wij u uiteraard ook bij al uw vragen inzake de fiscale implicaties van de detachering (zowel op vlak van vennootschapsbelasting als personenbelasting) en zorgen wij ervoor dat uw onderneming het Belgisch verbod op terbeschikkingstelling respecteert.

Indien nodig en gewenst, kunnen wij uw onderneming bovendien ontzorgen bij de administratie, die de detachering met zich kan meebrengen.

• Payroll

Indien uw gedetacheerde werknemers in België personenbelasting moeten betalen, zal er sprake van een salary split. Immers, in dat geval zal het in Nederland verdiende loon in Nederland belast worden, terwijl het in België – tijdens de detachering – verdiende loon in België wordt belast. In geval van een salary split zal u in België voor de loonafrekening moeten samenwerken met een zgn. sociaal secretariaat. Zij stellen de loonbrieven op voor het in België verdiende loon en zorgen voor de doorstorting van de bedrijfsvoorheffing aan de Belgische fiscus.

Een nauwe band tussen ons en het sociaal secretariaat is handig, zeker in geval van grensoverschrijdende loonproblematieken, zoals verloning bij detachering en salary splits.

Onze partner op het vlak van loonadministratie kan u een vrijblijvend voorstel doen.

• Accountancy

Een soortgelijke redenering geldt voor de vennootschapsbelasting en de btw: indien uw onderneming in België vennootschapsbelasting moet betalen op de Belgische winst of een Belgisch btw-nummer heeft moeten activeren, zal u moeten samenwerken met een Belgische accountant. Deze zal voor uw onderneming in België de aangifte vennootschapsbelasting indienen en/of de periodieke btw-aangiftes.

Onze boekhoudpartner kan u een vrijblijvend voorstel doen.

Detacheren naar België | Euregio Law & Tax