Invorderen in België

Grensoverschrijdend ondernemen gaat helaas soms ook gepaard met grensoverschrijdende conflicten. Zo kan het voorkomen dat u als Nederlandse ondernemer geconfronteerd wordt met klanten in België die uw facturen niet kunnen of willen betalen.

Wij kunnen u ondersteunen bij de invordering van uw facturen in België. Indien u nog geen vonnis heeft verkregen, kunnen wij bv. een Europees Betalingsbevel aanvragen of uitvoeren in België. Heeft u reeds een vonnis verkregen in Nederland, dan kunnen wij ervoor zorgen dat dit wordt uitgevoerd in België.

Europees Betalingsbevel

Indien u nog niet over een vonnis beschikt, kan u gebruikmaken van een relatief eenvoudige én goedkope procedure om uw internationale vorderingen te incasseren: het Europees betalingsbevel (EBB).

• Toepassingsgebied

U kan het EBB gebruiken in alle burgerlijke en handelszaken met een grensoverschrijdend karakter. Dit wil zeggen dat de partijen in een andere EU-lidstaat wonen of gevestigd zijn.

Belangrijk is bovendien dat de EBB-procedure enkel kan worden toegepast wanneer de factuur niet wordt betwist door uw Belgische klant. Is dit wel het geval, dan zal u uw klant moeten dagvaarden in een gerechtelijke procedure.

Tot slot kan u enkel vorderen voor een specifiek bedrag en dient de vordering opeisbaar te zijn op het moment waarop het verzoek tot een EBB wordt ingediend.

• Verloop van de procedure

De EBB-procedure verloopt via een aantal standaardformulieren en gebeurt dus volledig schriftelijk. Hieronder volgt een overzicht van de stappen en formulieren die aan bod komen tijdens de procedure.

In de beginfase is het belangrijk dat u zich richt tot de juiste rechtbank. Hierbij dient u eerst te bepalen welk land rechtsmacht heeft en vervolgens welke lokale rechtbank bevoegd is voor de EBB-procedure.

Eens bepaald is welke rechtbank bevoegd is, start u als schuldeiser de EBB-procedure op via de indiening van een verzoekschrift. Dit eerste standaardformulier kan online worden ingevuld op de website van de Europese Commissie, waar het in alle talen beschikbaar is.

De bevoegde rechtbank onderzoekt vervolgens of uw verzoek ontvankelijk en gegrond is. Indien de rechtbank uw verzoek goedkeurt, wordt het EBB uitgevaardigd en moet het vervolgens aan de tegenpartij worden betekend. De tegenpartij heeft nu twee opties: het bevel aanvaarden en betalen, of verzet aantekenen binnen 30 dagen nadat het EBB werd betekend.

Indien de termijn om verzet aan te tekenen verstreken is en de tegenpartij nog steeds niet heeft betaald, verklaart de rechtbank het EBB uitvoerbaar. Het betalingsbevel kan nu in andere lidstaten worden uitgevoerd door een lokale gerechtsdeurwaarder. De verweerder kan het bevel nu ook niet meer betwisten, tenzij er sprake zou zijn van overmacht.

Wij kunnen u ondersteunen bij het aanvragen van een EBB in België of het uitvoeren van een Nederlands EBB ten aanzien van uw Belgische schuldenaar. Hiertoe werken we samen met gerechtsdeurwaarders in de verschillende regio’s van België.

Tenuitvoerlegging Nederlands vonnis

Voor vonnissen die in Nederland werden uitgesproken, vergemakkelijkt Verordening (EU) nr. 1215/2012 (Brussel Ibis-Verordening) de tenuitvoerlegging aanzienlijk. Deze Verordening schafte de ingewikkelde exequaturprocedure af en verving deze door een sneller, efficiënter en goedkoper systeem.

De nieuwe procedure bepaalt dat u uw Nederlands vonnis in België kan uitvoeren mits u beschikt over een ‘certificaat betreffende een beslissing in burgerlijke en handelszaken’. Dit certificaat dient u aan te vragen bij het gerecht dat uw vonnis uitsprak. Dit kan u meteen doen in de oorspronkelijke procedure, maar ook achteraf via een eenvoudig verzoekschrift.

Vervolgens moet het Nederlands vonnis samen met het certificaat worden betekend aan uw tegenpartij door een Belgische deurwaarder. Na een redelijke wachttermijn (die in de praktijk ongeveer 15 dagen bedraagt) kan u overgaan tot de definitieve tenuitvoerlegging.

Ook bij de tenuitvoerlegging van een Nederlands vonnis ten aanzien van een Belgische schuldenaar kunnen wij u bijstaan, in samenwerking met onze plaatselijke gerechtsdeurwaarders.

Invorderen in België | Euregio Law & Tax