Expats

Buitenlandse kaderleden, oftewel expats, die tijdelijk in België werken voor een Belgische vennootschap of voor een Belgische inrichting van een buitenlandse vennootschap, kennen in België een bijzonder fiscaal statuut, namelijk het expatstatuut. Het expatstatuut geldt voor twee categorieën van belastingplichtigen, enerzijds de werknemers en bedrijfsleiders (de “ingekomen belastingplichtige”) en anderzijds de werknemers die tewerkgesteld zijn als onderzoeker (de “ingekomen onderzoeker”).

Voorwaarden

Om te kunnen genieten van het expatstatuut, dienen een aantal voorwaarden vervuld te zijn. Zowel voor ingekomen belastingplichtigen als voor ingekomen onderzoekers wordt vereist dat zij gedurende 60 maanden voorafgaand aan hun tewerkstelling in België:

  • geen inwoner van België (“rijksinwoner”) zijn geweest
  • noch gewoond hebben binnen een afstand van 150 kilometer van de grens
  • noch onderworpen zijn geweest aan de belasting van niet-inwoners (natuurlijke personen) voor beroepsinkomsten in België

Daarnaast wordt voor ingekomen belastingplichtigen vereist dat het brutoloon op jaarbasis minstens 75.000 euro bedraagt voor de in België geleverde prestaties. Deze inkomstenvoorwaarde is niet van toepassing op inkomende onderzoekers, maar zij moeten wel in het bezit zijn van een kwalificerend masterdiploma of ten minste 10 jaar relevante beroepservaring hebben opgedaan. Bovendien moeten ze voor minstens 80% van hun arbeidstijd actief zijn binnen een onderzoeksfunctie in het bedrijf.

Procedure

Het expatstatuut moet langs elektronische weg aangevraagd worden door de werkgever bij de FOD Financiën. Deze aanvraag dient te gebeuren binnen een termijn van 3 maanden vanaf de indiensttreding van de expat in België.

Werd de aanvraag goedgekeurd, dan kan het expatstatuut voor maximaal 5 jaar worden toegepast, met de mogelijkheid tot een éénmalige verlenging van 3 jaar.

Voordelen

Het bijzonder statuut heeft een aantal fiscale voordelen, namelijk:

  • De ingekomen werknemer of onderzoeker kan een vergoeding van maximum 30% van zijn jaarlijkse bruto bezoldiging genieten in de vorm van kosten eigen aan de werkgever. Deze vergoeding is geplafonneerd op 90.000 EUR per jaar. Voor deze vergoeding zijn geen verantwoordingsstukken vereist.
  • Werkgevers kunnen daarbovenop volgende drie soorten bijkomende uitgaven ten laste nemen als kosten eigen aan de werkgever, mits het voor handen zijn van verantwoordingsstukken:
   • kosten veroorzaakt door de verhuizing naar België
   • kosten verbonden aan de inrichting van de woning in België
   • schoolkosten in België voor de kinderen
  • De ingekomen belastingplichtige of onderzoeker kan de dubbelbelastingverdragen inroepen, aangezien het nieuwe systeem ook van toepassing is in de personenbelasting.

Ook de RSZ volgt de visie van de fiscus zodat deze vergoedingen ook vrij zijn van sociale zekerheidsbijdragen.

Het is dan ook zeer interessant om het expatstatuut aan te vragen indien u hiervoor in aanmerking komt. Onze advocaten zijn gespecialiseerd in fiscaal en arbeidsrecht en kunnen u aldus adviseren over de voorwaarden van het expatstatuut alsook begeleiden bij de aanvraag en het eventueel verlengen van het expatstatuut van u of uw werknemers.

Expats | Euregio Law & Tax