ARBEIDSRECHT

Of u nu als werknemer bent tewerkgesteld of zelf personeel in dienst heeft, het arbeidsrecht is een rechtstak die u maar moeilijk kan omzeilen. Ons kantoor bezit een gespecialiseerde en uitgebreide kennis van het arbeidsrecht en kan u als werkgever of werknemer bijstaan in alle facetten van het arbeidsrecht, maar ook het sociale zekerheidsrecht dat hierbij nauw aanleunt. Het arbeidsrecht is continue in ontwikkeling, met om de haverklap nieuwe regels, nieuwe uitzonderingen, uitzonderingen op de uitzonderingen, volledige afschaffing van de regel om dan een nieuwe regel in te voeren met nieuwe uitzonderingen. Klinkt ingewikkeld? Is het ook, maar daar begint voor ons de uitdading!

Arbeidsovereenkomst op maat: duidelijke afspraken zorgen voor een goed arbeidsrelatie

Wij kunnen u onder meer bijstaan bij het opstellen van uw personeelsbeleidarbeidsreglement of carpolicy. Uiteraard behoort het onderhandelen, opstellen of wijzigen van arbeidsovereenkomsten en bijlagen bij de arbeidsovereenkomst ook tot onze dagelijkse praktijk. Hoewel het opstellen van een arbeidsovereenkomst op het eerste zicht eenvoudig lijkt (je moet toch gewoon functie omschrijven, het loon invullen en de startdatum bepalen?) komt er toch heel wat meer kijken bij een arbeidsovereenkomst die op maat wordt gemaakt, zoals:

1. Geeft u meteen een contract van onbepaalde duur of begint u met een contract van bepaalde duur of probeert u zelfs te werken via een interimkantoor?

2. Gaat het om een ‘gewone’ bediende of oefent de werknemer toch eerder de taken van een handelsvertegenwoordiger uit? Heeft de werknemer dan recht op een uitwinningsvergoeding bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst?

3. Zal uw werknemer voltijds (fulltime) werken of slechts deeltijds? Indien zij deeltijds werkt, denkt u dan aan de bijkomende verplichtingen, zoals omschreven in onze publicatie De nieuwe regels aangaande deeltijds werk: is uw arbeidsreglement aangepast?

4. Is het nuttig om een concurrentiebeding op te nemen in de arbeidsovereenkomst? Het is voor werkgevers vaak een geruststelling dat hun werknemers na hun dienstverband niet meteen bij een concurrent aan de slag kunnen. Maar weet u ook dat u aan de werknemer een compensatievergoeding moet betalen?

5. Indien uw werknemer een ontdekking doet tijdens zijn dienstverband, wie heeft dan recht op de intellectueel eigendom daarvan? Dit is onder meer een belangrijke vraag indien uw werknemer software ontwikkelt.

Tijdens de dienstbetrekking: optimalisaties maar ook afwezigheden

In de loop van de dienstbetrekking wordt vaak de vraag gesteld of het loon nog verder kan worden geoptimaliseerd. Vaak is dit inderdaad mogelijk, bv. door extralegale voordelen toe te kennen, zoals maaltijdcheques, een mobiele telefoon of zelfs een bedrijfswagen of -fiets.

Dergelijke loonoptimalisatie levert vaak een win-winsituatie op voor werknemer én werkgever. Het kan ook dat uw werknemer tijdelijk voor een project op een andere locatie moet gaan werken, misschien zelfs in het buitenland. Hiervoor moeten dan ook duidelijke afspraken worden gemaakt. Minder leuk is het dan weer indien uw werknemer een tijdje afwezig is. Deze afwezigheid kan verschillende gronden hebben, zoals ouderschapsverlof, tijdskrediet, maar ook ziekte of zelfs een arbeidsongeval. Werkgevers zien vaak door de bomen het bos niet meer. Wij staan klaar om u te gidsen.

Beëindiging van de arbeidsrelatie: zelden leuk, vaak discussies

Ooit komt er een einde aan de arbeidsrelatie. Als pensionering de reden hiervan is, is het vaak feest. Echter, meestal neemt de werknemer ontslag of wordt hij ontslagen, misschien zelfs om dringende reden. In die gevallen is de feeststemming meestal ver te zoeken en moeten er zware beslissingen worden genomen. In het kader van de beëindiging van de arbeidsrelatie kunnen wij u adviseren omtrent de verschillende ontslagprocedures: opzeg met opzegtermijn of onmiddellijk ontslag met uitbetaling van een ontslagvergoeding, ontslag om dringende reden, beëindiging met wederzijdse toestemming en een dading, etc. Welke piste wordt gekozen is afhankelijk van de concrete omstandigheden. Hoewel het aantal gerechtelijke procedures door de hervorming van het ontslagrecht in 2014 gelukkig aanzienlijk is gedaald, eindigen sommige procedures (vaak in verband met een ontslag om dringende reden) toch voor de rechtbank. In dat geval kunnen wij u uiteraard in rechte vertegenwoordigen.

Herstructurering: een duidelijk plan van aanpak is cruciaal

Indien uw onderneming wordt overgenomen of u meerdere ontslagen tegelijk moet doorvoeren (bv. een collectief ontslag), kan u een beroep op ons doen om de herstructurering in goede banen te leiden en in overleg te treden met de sociale partners. Dit zijn immers vaak complexe regelingen, waarbij heel wat verschillende regels in acht moeten worden genomen. Een kleine fout of onachtzaamheid kan hier al snel leiden tot grote kwalijke gevolgen.

Euregionaal of internationaal ondernemen? Uiteraard met uw werknemers als troef!

Naast de algemene adviesverlening met betrekking tot het arbeidsrecht, moeten wij bekennen dat onze arbeidsrechtelijke harten pas echt sneller gaan slaan in het geval van grensoverschrijdende tewerkstelling en de problemen waarmee grensarbeiders te kampen hebben. Grensoverschrijdende tewerkstelling brengt immers specifieke vragen met zich mee over het toepasselijk arbeidsrecht, het bevoegde land voor sociale zekerheidsbijdragen, de fiscale heffingsbevoegdheid, etc. Vaak worden werknemers door hun (Belgische) werkgever ook voor een bepaalde opdracht naar het buitenland gestuurd, een zgn. detachering. In principe blijven de voorwaarden van de oorspronkelijke arbeidsovereenkomst dan gelden, maar er zijn toch heel wat regels van het gastland die in acht moeten worden genomen. Zoals u misschien al eens heeft ondervonden, heeft het immers heel wat voeten in de aarde om een werknemer naar het buitenland te detacheren. Op het gebied van grensoverschrijdende tewerkstelling en detachering ligt onze passie en wij houden de nieuwe regels dan ook nauwgezet in de gaten en informeren u hierover in onze blog.

Onze specialisten in het arbeidsrecht

Gerelateerde publicaties

In Nederland kan een werkgever, die tijdelijk te weinig werk heeft, in overleg met zijn werknemers beslissen om zijn personeel uit …

De detacheringsrichtlijn van de Europese Unie, die de krijtlijnen bepaalt van de toepasselijke loon- en arbeidsvoorwaarden in geval van detachering, werd …

Arbeidsrecht | Peeters Euregio Law