Juridische informatie

Contactgegevens

Advocatenkantoor Euregio Law & Tax Hasselt bv, Genkersteenweg 429, 3500 Hasselt, België

Tel.: +32 11 29 47 00
E-mail: info@euregio.law
Ondernemingsnummer (KBO): 0789.850.907
BTW-nummer: BE 0789.850.907
Rechtspersonenregister: Hasselt

Advocatenkantoor Euregio Law & Tax Hasselt bv bv (hierna: ELT) heeft ook een kantoor te Rue de Crayer 7 in 1000 Brussel.

Rechtsvorm en ondernemingsactiviteit

Onze cliënten contracteren met ELT, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht. Het doel van de vennootschap bestaat in de verlening van juridische en fiscale diensten en de uitoefening van het beroep van advocaat, juridisch en fiscaal raadsman en vertegenwoordiger in rechte.

Prijs van de dienstverlening

Wij geloven in een persoonlijke aanpak van elke klant en elk dossier. Elk dossier is immers anders qua omvang, inzet, moeilijkheidsgraad, etc. De prijszetting moet dan ook op maat zijn van elke klant en elk dossier. Wij maken een prijsafspraak met onze cliënten, die in beginsel op een uurtarief is gebaseerd. Alternatieven zijn een forfaitair bedrag voor een bepaalde prestatie, een percentage van de waarde van de zaak of een combinatie van voormelde opties.

Onze erelonen, kosten en de btw (indien van toepassing) worden op onze facturen vermeld.

Verzekering

ELT en haar advocaten zijn verzekerd voor beroepsaansprakelijkheid in overeenstemming met de deontologische regels.

Beroepsorganisaties en deontologische regels

De advocaten van ELT zijn gemachtigd om in België het beroep van advocaat uit te oefenen en zijn in België ingeschreven bij één of meerdere van de onderstaande beroepsorganisaties:

Orde van advocaten bij de balie Limburg: www.balielimburg.be

Nederlandstalige orde van advocaten bij de balie Brussel: www.baliebrussel.be

De advocaten van ELT zijn onderworpen aan de deontologische regels van de Orde van Vlaamse balies, die de Nederlandstalige balies groepeert (www.advocaat.be). De deontologische regels kunnen worden geconsulteerd op de aangehaalde websites.

Witwaspreventie en identificatieplicht

Advocaten vallen onder de Wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Deze wet beoogt het witwassen en de financiering van terrorisme tegen te gaan en legt met dat doel aan advocaten een aantal dwingende verplichtingen op, waarvan de niet-naleving kan leiden tot tuchtsancties en administratieve geldboetes.

Vooreerst zijn onze advocaten ertoe gehouden onze cliënten te identificeren en een aantal stukken ter staving van die identiteit op te vragen en te bewaren. Tijdens de hele duur van de cliëntenrelatie worden advocaten eveneens onderworpen aan een waakzaamheidsplicht die ertoe kan leiden dat bijkomende informatie vereist is. Deze informatie- en waakzaamheidsverplichting hebben wij niet alleen met betrekking tot onze cliënten (natuurlijke en rechtspersonen), maar eveneens met betrekking tot hun lasthebbers, zoals de bestuurders van vennootschappen, en hun uiteindelijke begunstigden (“UBO”).

Wanneer de advocaten bij de uitoefening van de door de wet beoogde werkzaamheden feiten vaststellen waarvan zij weten of vermoeden dat ze verband houden met het witwassen van geld of met de financiering van terrorisme, moeten zij dit onmiddellijk melden aan hun stafhouder, behalve wanneer hun werkzaamheden strekken tot het bepalen van de rechtspositie van hun cliënt of tot de verdediging of vertegenwoordiging van hun cliënt in (verband met) een rechtsgeding. De stafhouder zal beslissen of hij de ontvangen informatie al dan niet doorgeeft aan de Cel voor Financiële Informatieverwerking.

Deze verplichtingen doen uiteraard geen afbreuk aan het beroepsgeheim dat de relatie tussen de cliënt en zijn advocaat blijft kenmerken.

Vragen

ELT streeft ernaar haar cliënten de best mogelijke dienstverlening te bezorgen. Als u om één of andere reden toch niet tevreden zou zijn met de dienstverlening van ELT, kunt u uw vragen en opmerkingen bezorgen aan info@euregio.law.

Juridische informatie | Euregio Law & Tax