Algemene voorwaarden

1.
PEETERS EUREGIO LAW bv (hierna ‘PEL’), met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Genkersteenweg 429 en met ondernemingsnummer 0660.739.650, stelt zich tot doel de advocatuur te beoefenen in de meest ruime zin van het woord.

2.
Deze algemene voorwaarden gelden voor de diensten geleverd door PEL, haar vennoten, medewerkers en personeel en worden geacht te zijn aanvaard door ondertekening van de opdrachtbevestiging of door gebrek aan bezwaar geuit door de cliënt binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de algemene voorwaarden (bv. bij een provisienota of ereloonstaat).

3.
Alle facturen, ereloonstaten en provisienota’s van PEL zijn betaalbaar te Hasselt binnen 8 kalenderdagen vanaf de factuurdatum. Indien de cliënt niet akkoord gaat met de factuur, ereloonstaat of provisienota dient hij deze binnen 8 kalenderdagen vanaf de factuurdatum schriftelijk te protesteren.

Bij laattijdige betaling zal elk onbetaald bedrag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd worden met de toepasselijke wettelijke interestvoeten en met een forfaitaire schadeloosstelling van 10% op het onbetaalde bedrag, onverminderd het recht om een hogere schadevergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade.

4.
PEL mag op de bedragen die zij ontvangt voor rekening van de cliënt (ontvangen derdengelden) sommen inhouden tot dekking van openstaande facturen, ereloonstaten en provisienota’s.

Behoudens het voorgaande stort PEL alle ontvangen derdengelden door aan de cliënt. Tevens stort PEL alle bedragen die zij van de cliënt ontvangt voor rekening van derden door aan deze derden.

5.
Bij wanbetaling kan PEL beslissen haar dienstverlening geheel of gedeeltelijk op te schorten tot volledige betaling van de openstaande bedragen. PEL zal niet aansprakelijk zijn voor eventuele schade die hierdoor ontstaat.

Opschorting of beëindiging van de samenwerking doet niets af aan het feit dat verrichte diensten en gemaakte kosten dienen te worden vergoed door de cliënt.

6.
PEL behoudt zich het recht voor om haar ereloontarieven jaarlijks te herzien.

7.
De beroepsaansprakelijkheid van PEL, haar vennoten en medewerkers is beperkt tot de voorwaarden en bedragen die verzekerd zijn onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van PEL.

De cliënt staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan PEL verstrekte informatie. PEL zal derhalve niet aansprakelijk zijn voor eventuele schade die hieruit kan voortvloeien voor de cliënt.

Indien er, om welke reden dan ook, geen uitkering uit hoofde van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering mocht plaatsvinden, dan is de aansprakelijkheid van PEL, haar vennoten, medewerkers en personeel beperkt in hoofdsom, kosten en intrest tot het bedrag van de door de cliënt betaalde erelonen voor de door PEL verstrekte diensten die aanleiding hebben gegeven tot de aansprakelijkheid.

8.
Buiten de gebruikelijke taken die in het advocatenkantoor van PEL worden vervuld, gaat de cliënt akkoord dat PEL voor specifieke opdrachten een beroep kan doen op andere deskundigen (zoals gespecialiseerde advocaten, gerechtsdeurwaarders, vertalers, notarissen, accountants, etc.), naar keuze van PEL.

PEL is niet aansprakelijk voor de handelingen, fouten en tekortkomingen van dergelijke derden waarop zij een beroep doet, ongeacht of deze derde zijn kosten en erelonen aan PEL dan wel aan de cliënt aanrekent.

9.
Voor zover in het kader van het uitvoeren van de werkzaamheden persoonsgegevens worden verwerkt, verbindt PEL zich ertoe om persoonsgegevens discreet te gebruiken, het vertrouwelijke karakter ervan te beschermen en te verwerken in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR), de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en de andere relevante vigerende wettelijke voorschriften. PEL verwerkt de persoonsgegevens van de cliënt in het kader van de naleving van zijn contractuele verbintenissen, indien dit noodzakelijk is voor de behartiging van haar gerechtvaardigde belangen of die van een derde (o.m. in het geval van de uitoefening van fundamentele rechten, bijvoorbeeld het instellen van een rechtsvordering, zowel door PEL als door een derde, het verstrekken van persoonlijk advies, etc.) en op grond van haar wettelijke verplichtingen. Persoonsgegevens worden bewaard voor de periode die noodzakelijk is om het doel van de verwerking te verwezenlijken en/of contractuele, wettelijke of deontologische verplichtingen na te komen. PEL bewaart persoonsgegevens tot maximaal 10 jaar nadat de contractuele relatie met de cliënt beëindigd werd. PEL heeft naar best vermogen juridische en technische voorzorgen genomen om ongeoorloofde toegang tot en gebruik van persoonsgegevens te vermijden. Behoudens de wettelijke uitzonderingen, beschikt de cliënt over een recht op inzage, verbetering, gegevenswissing, overdraagbaarheid, verzet en beperking van verwerking. Deze rechten kunnen uitgeoefend worden door middel van een gedateerd verzoek. Deze rechten gelden niet indien de naleving ervan niet mogelijk is doordat de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de totstandkoming van of de uitvoering van een overeenkomst, de naleving van een wettelijke of deontologische verplichting in hoofde van de PEL of de onderbouwing van of de verdediging in het kader van een rechtsvordering.

Indien de cliënt van mening is dat de verwerking van persoonsgegevens een inbreuk zou uitmaken, heeft hij het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. De privacy- en cookieverklaring is steeds beschikbaar en consulteerbaar via de website van PEL.

10.
Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden ongeldig of nietig zijn wegens strijdigheid met een bepaling van dwingend recht, dan tast dit de geldigheid en de afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden of van dat deel van de desbetreffende bepaling dat niet ongeldig of onafdwingbaar is, niet aan.

11.
De rechtsverhoudingen waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.

Alle geschillen voortvloeiend uit dergelijke rechtsverhoudingen, behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van Hasselt (België).

Algemene voorwaarden | Peeters Euregio Law