Algemene voorwaarden

1. Wettelijke informatie

Euregio Law & Tax Hasselt bv (hierna ‘ELT’), met maatschappelijke zetel te Genkersteenweg 429 in 3500 Hasselt (België), met bijkantoor te De Crayerstraat 7 in 1000 Brussel (België) en met ondernemingsnummer 0789.850.907, is een advocatenkantoor en stelt zich tot doel de advocatuur te beoefenen in de meest ruime zin van het woord.

2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden gelden voor de diensten geleverd door ELT en worden geacht te zijn aanvaard door ondertekening van de opdrachtbevestiging of door gebrek aan bezwaar geuit door de cliënt binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de algemene voorwaarden (bv. bij een factuur).

3. Verloop van de opdracht

ELT zal aan de uitvoering van de opdracht de uiterste zorg besteden en de cliënt steeds adequaat op de hoogte houden van het verloop van de opdracht. De cliënt bezorgt ELT stipt, desgevallend op verzoek van ELT, alle nuttige informatie voor het dossier. De cliënt staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan ELT verstrekte informatie. Bij gebrek hieraan, is het mogelijk dat ELT haar opdracht niet (volledig) kan uitvoeren en is ELT derhalve ook niet aansprakelijk voor eventuele schade die hieruit kan voortvloeien voor de cliënt.

4. Erelonen, kosten en facturen

4.1   Alle facturen van ELT zijn betaalbaar te Hasselt binnen 14 kalenderdagen vanaf de factuurdatum. Indien de cliënt niet akkoord gaat met de factuur dient hij deze binnen 14 kalenderdagen vanaf de factuurdatum schriftelijk te protesteren. Bij laattijdige betaling zal elk onbetaald bedrag vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd worden met de toepasselijke wettelijke interestvoeten en met een forfaitaire schadeloosstelling van 10% op het onbetaalde bedrag.

4.2   ELT mag op de bedragen die zij ontvangt voor rekening van de cliënt (ontvangen derdengelden) sommen inhouden tot dekking van openstaande facturen. Behoudens het voorgaande stort ELT alle ontvangen derdengelden door aan de cliënt. Tevens stort ELT alle bedragen die zij van de cliënt ontvangt voor rekening van derden door aan deze derden.

4.3   Bij wanbetaling is ELT van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling gerechtigd om haar dienstverlening geheel of gedeeltelijk op te schorten tot volledige betaling van de openstaande bedragen. ELT zal niet aansprakelijk zijn voor eventuele schade die hierdoor ontstaat. Opschorting of beëindiging van de samenwerking doet niets af aan het feit dat verrichte diensten en gemaakte kosten dienen te worden vergoed door de cliënt.

4.4   ELT behoudt zich het recht voor om haar ereloontarieven jaarlijks aan te passen.

5. Beroep op derden

Buiten de gebruikelijke taken die in het advocatenkantoor van ELT worden vervuld, gaat de cliënt akkoord dat ELT voor specifieke opdrachten een beroep kan doen op andere deskundigen, zoals gespecialiseerde advocaten, notarissen, gerechtsdeurwaarders, vertalers en accountants, naar keuze van ELT. ELT is niet aansprakelijk voor de handelingen, fouten en tekortkomingen van dergelijke derden, ongeacht of deze derde zijn kosten en erelonen aan ELT dan wel aan de cliënt aanrekent.

6. Aansprakelijkheid

6.1   ELT en haar advocaten zijn verzekerd voor beroepsaansprakelijkheid in overeenstemming met de toepasselijke deontologische regels. De aansprakelijkheid van ELT en haar advocaten is beperkt tot de voorwaarden en bedragen die verzekerd zijn onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

6.2   Indien er, om welke reden dan ook, geen uitkering uit hoofde van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering mocht plaatsvinden, dan is de aansprakelijkheid van ELT en haar advocaten beperkt in hoofdsom, kosten en intrest tot het bedrag van de door de cliënt betaalde erelonen voor de door ELT verstrekte diensten die aanleiding hebben gegeven tot de aansprakelijkheid.

7. Vertrouwelijkheid, beroepsgeheim en privacy

7.1   ELT behandelt de haar toevertrouwde dossiers en informatie met de vereiste zorgvuldigheid en beroepsernst. ELT neemt hieromtrent een middelenverbintenis op zich. ELT zal de informatie van cliënten vertrouwelijk en conform de wettelijke vereisten van het beroepsgeheim behandelen.

7.2   Voor zover ELT in het kader van haar opdracht persoonsgegevens van de cliënt verwerkt, verbindt ELT zich ertoe om die persoonsgegevens discreet te gebruiken, het vertrouwelijke karakter ervan te beschermen en te verwerken in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR), de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en de andere relevante vigerende wettelijke voorschriften. In de privacyverklaring van ELT, die steeds beschikbaar en consulteerbaar is via de website van ELT, vindt u hierover alle nuttige gedetailleerde informatie. In geval van vragen, kan u ELT contacteren via +32 11 29 47 00 of info@euregio.law.

8. Witwaspreventie en identificatieplicht

De Wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme verplicht ELT om een aantal identificatiemaatregelen te nemen m.b.t. haar cliënteel en/of te ageren indien aan bepaalde, wettelijk vastgelegde, alarmcriteria is voldaan. Deze identificatie- en waakzaamheidsplicht strekt zich soms uit tot de lasthebbers van cliënten, zoals bestuurders en uiteindelijke begunstigden (zgn. “UBO”). Bijgevolg zullen wij hiertoe aan de cliënt bepaalde informatie en documenten vragen en bijhouden en/of geschikte databanken hiervoor raadplegen. De cliënt verbindt zich ertoe ons de gevraagde informatie te verstrekken en ons tijdig op de hoogte te brengen van elke wijziging m.b.t. die informatie en documenten. Indien ons verzoek niet met bevredigende informatie en documenten binnen een redelijke termijn wordt beantwoord, zijn wij mogelijks niet in staat om de opdracht aan te vatten of te voltooien.

9. Splitsbaarheid

Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden ongeldig of nietig zijn wegens strijdigheid met een bepaling van dwingend recht, dan tast dit de geldigheid en de afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden of van dat deel van de desbetreffende bepaling dat niet ongeldig of onafdwingbaar is, niet aan.

10. Toepasselijk recht & bevoegde rechter

De rechtsverhoudingen waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. Alle geschillen voortvloeiend uit dergelijke rechtsverhoudingen behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van Hasselt (België).

Algemene voorwaarden | Euregio Law & Tax