FISCALITEIT (TAX)

Ook uw fiscale vragen zijn bij ons in goede handen. Het fiscaal recht hangt nauw samen met andere rechtstakken, zoals het vennootschaps-, ondernemings– en arbeidsrecht, en de fiscale gevolgen van bepaalde vennootschapsrechtelijke of arbeidsrechtelijke keuzes spelen vaak een beslissende rol bij het maken van die keuzes.

Euregio Tax

Om u op fiscaal vlak nog beter te kunnen adviseren, werkt ons kantoor sinds januari 2020 op een duurzame wijze samen met Eli Boudreaux van Euregio Tax. Zoals de naam al doet vermoeden, is Euregio Tax de fiscale tegenhanger van Euregio Law.

Eli is een tax consultant (ook wel fiscalist genoemd) met meerdere jaren ervaring in het geven van fiscaal en financieel advies, voornamelijk met betrekking tot grensoverschrijdende fiscaliteit, oprichting en structuur van dochtervennootschappen en bijkantoren voor buitenlandse ondernemingen, intracommunautaire btw, salary splits, etc.

Door de bundeling van de expertise van Euregio Law en Euregio Tax kunnen wij Belgische en buitenlandse ondernemers volledig ontzorgen, zowel op juridisch als op fiscaal vlak.

Fiscale overwegingen in uw vennootschap

Reeds bij de opstart van een onderneming dient u een keuze te maken met belangrijke fiscale gevolgen: gaat u uw onderneming uitbouwen in persoon of maakt u hiervoor gebruik van een vennootschap? Opteert u voor de eerste keuze, dan zullen uw inkomsten belast worden onder het regime van de personenbelasting. Opteert u daarentegen ervoor om te werken via een vennootschap, dan worden uw inkomsten belast via de vennootschapsbelasting.

Verder helpen wij u met het vinden van de meest fiscaalvriendelijke oplossing voor het doorvoeren van uw verrichtingen of herstructureringen. Het vennootschapsrecht en het fiscaal recht zijn namelijk nauw met elkaar verweven. Een aandelenoverdracht (share deal) kent bijvoorbeeld een heel ander fiscaal regime dan een overdracht van het onderliggend actief (asset deal).

Wenst u uw onderneming te fusioneren of te splitsen of een bedrijfstak in te brengen in een andere vennootschap, dan kunnen wij u bij dit proces begeleiden en ervoor zorgen dat u niet voor fiscale verrassingen komt te staan. Ook hier gaan het vennootschapsrecht en het fiscaal recht weer hand in hand, aangezien een fusie of overname slechts fiscaal neutraal kan plaatsvinden indien de regels van het vennootschapsrecht worden nageleefd.

Fiscaliteit rond intellectuele rechten

Ons kantoor heeft een boontje voor innovatieve ondernemingen. Wij helpen u niet alleen met de bescherming van uw creaties, maar zorgen er ook voor dat de inkomsten uit uw creaties een fiscaal optimale behandeling genieten. Inkomsten uit intellectuele rechten genieten namelijk van een zeer voordelig fiscaal regime. Hoewel deze fiscale gunstmaatregelen bestaan, zien veel ondernemers ze over het hoofd, waardoor zij toch de volle pot betalen.

Indien u bv. als natuurlijke persoon een creatie wenst te commercialiseren via een vennootschap of indien u als freelancer werkt voor verschillende opdrachtgevers, kan u genieten van een verlaagd tarief van 15% op de inkomsten uit de overdracht van of licentie op auteursrechten. Daar komt nog bovenop dat de inkomsten uit auteursrechten zeer ruim geïnterpreteerd worden. Dit heeft tot gevolg dat niet enkel de klassieke auteursrechten (romans, schilderijen, etc.), maar ook wetenschappelijke bijdragen, interviews, computersoftware, ontwerpen van architecten, etc. binnen het toepassingsgebied van het fiscaal gunstregime vallen.

Ook als werkgever loont het overigens de moeite om dit gunstregime eens onder de loep te nemen. U kan er immers voor opteren om uw creatieve werknemer deels in royalties uit te betalen, waardoor de werknemer een belastingvoordeel geniet en de loonkost voor de onderneming daalt. Zie voor meer informatie ons artikel Een verborgen parel: het fiscaal gunstregime voor auteursrechten.

Indien uw vennootschap eigenaar is van een intellectueel eigendomsrecht (bv. auteursrecht, octrooirecht, kwekersrecht), kunnen de inkomsten afkomstig van het intellectueel recht onder bepaalde voorwaarden genieten van de aftrek voor innovatie-inkomsten, waardoor u maximaal 85% van de inkomsten verkregen uit innovatie in aftrek kan brengen. Dit heeft tot gevolg dat enkel de resterende 15% onderworpen wordt aan vennootschapsbelasting.

Als creatieve ondernemer is het dan ook zinvol om eens stil te staan bij de kwalificatie van uw inkomsten. Wij kunnen ervoor zorgen dat de overeenkomst met uw vennootschap, uw arbeidsovereenkomsten en verkoopovereenkomsten op punt staan zodat u en uw vennootschap deze fiscale voordelen optimaal kunnen benutten.

Euregionaal of internationaal ondernemen? Wij adviseren u over de internationale fiscaliteit.

Ook met internationale fusies, splitsingen, etc. kan u bij ons terecht. Daarnaast hebben wij  eveneens ervaring met grensoverschrijdende zetelverplaatsingen, waarbij u o.a. rekening moet houden met de exit-heffing (zie ons artikel Maatschappelijke zetel verplaatsen naar het buitenland? Eerst (gespreid) betalen!).

Is uw onderneming in verschillende landen actief, dan bestaat het risico dat verschillende landen zich heffingsbevoegd verklaren voor dezelfde inkomsten. Een belangrijk voorbeeld uit de praktijk betreft de vraag naar de aanwezigheid van een vaste inrichting in het buitenland of in België. Indien uw Belgische vennootschap bv. werknemers tewerkstelt in Duitsland, een bouwproject opstart in Nederland of een magazijn koopt in Frankrijk, bestaat het risico dat deze landen oordelen dat er sprake is van een vaste inrichting. Dit heeft tot gevolg dat de buitenlandse belastingdienst de inkomsten van deze vaste inrichting zal belasten, terwijl de Belgische fiscus hetzelfde zal proberen te doen. Dit zou tot gevolg hebben dat u dubbele belasting zou moeten betalen en dit dient uiteraard vermeden te worden. Wij kunnen u adviseren omtrent de heffingsbevoegdheid van de verschillende landen en zorgen ervoor dat dubbele belasting vermeden wordt.

De btw (omzetbelasting) kan in grensoverschrijdende situaties soms ook tot discussies leiden. Voor grensoverschrijdende transacties gelden namelijk specifieke regels inzake btw. Voor de meerderheid van de transacties tot verkoop van goederen en diensten aan ondernemingen geldt bv. een verleggingsregel, zodat u geen btw dient aan te rekenen op uw factuur. Op deze regel bestaan echter uitzonderingen. Bij een levering aan een eindverbruiker, dient u dan weer na te gaan welk tarief van welk land van toepassing is, etc. (zie ons artikel Doorbraak inzake btw bij B2C e-commerce). Bent u van plan om over de grenzen heen te ondernemen, dan kan u zich best op voorhand informeren over het toepasselijk btw-regime.

Onze fiscale specialisten

Gerelateerde publicaties

In het verleden werd België al meerdere malen op de vingers getikt door het Hof van Justitie wegens de ongelijke fiscale …

In Vlaanderen bestaat een fiscale gunstmaatregel voor het schenken en vererven van familiale vennootschappen met als doel bedrijfsleiders te stimuleren om …

Fiscaliteit (Tax) | Peeters Euregio Law